polisa OC posrednika nieruchomosci
image_pdfimage_print
Większość pośredników już zapewne zdołała zauważyć, że od 1 września za sprawą nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami funkcjonujemy w nowej prawnej rzeczywistości. Jednym z nowych obowiązków narzuconych przez nowelizację jest konieczność dołączania do umowy pośrednictwa kopii dokumentu ubezpieczenia. W praktyce, także w grupach fejsbukowych, pojawiły się pytania o prawidłowe wykonanie tego obowiązku. Dotyczyły one zwłaszcza tego, czy bezwzględnie należy dołączać kopię polisy OC, czy też zamiast polisy można klientowi przedstawić certyfikaty ubezpieczenia wydawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe lub brokerów. Byliśmy także, jako pośrednicy, informowani o możliwości pobrania bądź to polisy, bądź certyfikatu. Jeden z brokerów zawarł wręcz w mejlach informację, że “ to od ubezpieczonego zależy, jak bardzo szczegółowe informacje o ubezpieczeniu przekaże swoim klientom “.

Czy aby na pewno?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 181 ust. 3a stanowi, że: “Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. “
Ustawa nie mówi ani o polisie, ani o certyfikacie. Czym jest zatem dokument ubezpieczenia? Należy zajrzeć do dwóch aktów prawnych. Pierwszy z nich to:
USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
W art. 4. czytamy, że:
Ubezpieczeniami obowiązkowymi są:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”;
3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”;
4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczenie OC pośredników jest właśnie takim ubezpieczeniem wynikającym z odrębnej ustawy.
A definicję “dokumentu ubezpieczenia” znajdziemy w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego jest dokument ubezpieczenia wydany przez zakład ubezpieczeń.
2. Dokumentem, o którym mowa w ust. 1, może być polisa ubezpieczeniowa, dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zawierające informacje określone w § 2.
§ 2. (…)
4. W odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4 ustawy, dokument ubezpieczenia określa:
1) rodzaj ubezpieczenia;
2) strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę ubezpieczonego;
3) przedmiot umowy ubezpieczenia;
4) oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia;
5) okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
6) sumę gwarancyjną ubezpieczenia lub sumę ubezpieczenia;
7) wysokość składki ubezpieczeniowej.
Niestety tzw. certyfikaty, które niejednokrotnie są dołączane do polis, nie spełnają powyższych wymagań. Ich podstawową wadą jest zazwyczaj brak wskazania wysokości składki ubezpieczeniowej. Proszę sprawdzić certyfikaty, które sami posiadacie. Ja sprawdziłem własne kilka lat do tyłu. Ani jeden z nich nie był zgodny z roporządzeniem.
Jesli zatem tzw. certyfikat nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez prawo, to nie może być uznany za dokument ubezpieczenia w rozumieniu zarówno cytowanego wyżej rozporządzenia, jak i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co za tym idzie – pośrednik dołączający do umowy kopię takiego wadliwego certyfikatu – nie spełnia wymagań postawionych przez nowelizację obowiązującą od 1 września. Naraża się tym samym na możliwość wezwania przez klienta do przedstawienia w terminie 7 dni kopii poprawnego dokumentu ubezpieczenia, a pośrednio na wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Jeśli bowiem dobrze się wczytać w przepisy, to okazuje się, że dochowanie siedmiodniowego terminu może być w wielu przypadkach bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. To samo dotyczy sytuacji, kiedy pośrednik nie przedstawił kopii dokumentu ubezpieczenia przy zawarciu umowy, zostaje wezwany, a następnie przedstawia wadliwy certyfikat. W tej sytuacji klient ma otwartą drogę do wypowiedzenia umowy. Proszę także pamiętać o tym, że ustawa nowelizująca w art. 6 przyznaje klientowi prawo żądania dokumentu ubezpieczenia nawet w stosunku do umów pośrednictwa zawartych przed 1 września 2017 r..

Jak zatem z tego wybrnąć?

Po prostu do umowy dołączać kopię polisy, która zawiera wszystkie prawem wymagane elementy. Podarować sobie na razie korzystanie z tzw. certyfikatów, chyba, że ubezpieczyciele i brokerzy poprawią ich treść w taki sposób, że będą zgodne z rozporządzeniem i definicją “dokumentu ubezpieczenia”. Niniejszym kieruję też skromny apel, aby takie poprawki w certyfikatach zostały naniesione, wtedy staną sie one rzeczywistą alternatywą dla polis.
Powyższe uwagi odnoszą sie jak najbardziej do zarządców i rzeczoznawców, gdyż te grupy zawodowe mają identyczne obowiązki w zakresie dołączania do umowy (operatu) kopii dokumentu ubezpieczenia.
Te kilka słów dla Szkoły Nieruchomości napisał: Rafał Szczeponek
P.S. Niestety, to tylko jedna z wielu wątpliwości, które rodzą się po lekturze znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na więcej podobnych pytań i podyskutować o pośrednictwie po nowelizacji, to zapraszam na seminarium do Katowic 26 września.

Post scriptum:

Największy broker ubezpieczeń dla pośredników Saga Brokers dostosował już w zeszłym tygodniu wygląd certyfikatów ubezpieczeniowych do wymagań rozporządzenia. proszę jednak zachować rewolucyjną czujność i zawsze sprawdzać zawartość dokumentów ubezpieczenia dołączanych do umów pośrednictwa.
Akceptuję
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.